32,14,0,70,0
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,300,0,70,12,30,50,0,70,12,0,50,0,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5

Àrea de gestió laboral

 • Inscripció d’empreses a la Seguretat Social.
 • Altes, and baixes i variació de dades dels treballadors.
 • Bonificacions i subvencions empresarials.
 • Ajornament de quotes per via ordinària o executiva.
 • Informes de malaltia i accidents de treball.
 • Gestió de mútues d’accidents de treball.
 • Recursos i tramitacions en matèria de Seguretat Social.
 • Confecció de cotitzacions socials.
 • Elaboració de rebuts de salaris, malady finiments i liquidacions.
 • Gestió de certificats d’estar al corrent de pagament a la Seguretat Social
 • Estudi i càlcul de costos de personal.
 • Control i regularització de retencions.
 • Confecció i assessorament, pròrrogues o annex de contractes de treball, la seva confecció i presentació.
 • Auditories en matèria de treball i contractació.
 • Assessorament i estudi de conflictes i sancions al personal.
 • Expedients de regulació de treball i suspensions temporals

Representació davant:

 • Organismes institucionals
 • Organismes laborals
 • Direcció de Treball
 • Oficines de Treball, inspecció
 • Tresoreria General de la Seguretat Social
 • Institut Nacional de la Seguretat Social
 • Jutjats delSocial
 • Actuació en conciliacions individuals o col·lectives.
 • Altes, baixes o modificacions en el règim especial de treballadors autònoms.
 • Planificació, avaluació, actualització i ordenació de l’activitat preventiva.
 • Assessorament per a la implantació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 • Tramitació de jubilació.
 • Prestacions de desocupació.
 • Prestacions de Invalidessa.
 • Prestacions de viduïtat i orfanesa.
 • Prestacions de maternitat.
 • Assistència a actes de conciliació.
 • Actuacions davant del jutjat del Social.
 • Actuacions davant la Inspecció de Treball.
 • Extinció de contractes per causes objectives, improcedents o nul·les.
 • Demandes per incompliments empresarials