32,14,0,70,0
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,300,0,70,12,30,50,0,70,12,0,50,0,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5

Àrea de gestió mercantil

L’àrea de gestió mercantil i registral duu a terme totes les accions necessàries per a la inscripció o presentació d’escriptures i documents davant dels organismes o registres que corresponguin. Els nostres serveis inclouen la totalitat dels tràmits de gestió que una societat o entitat financera puguin sol·licitar.

 • Constitució de societats.
 • Venda de societats limitades per a ús immediat.
 • Liquidació de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, buy així com de l’Impost sobre Successions i Donacions.
 • Inscripció de documents en els registres mercantils o de la propietat corresponent.
 • Sol·licitud de dominis d’internet
 • Tramitació d’anuncis oficials.
 • Legalització i actualització de societats inoperants.
 • Domiciliació de societats.
 • Informes comercials i investigacions d’empreses.
 • Dades mercantils.
 • Investigació sobre òrgans socials, health vinculacions societàries i avaluacions de riscos.
 • Manteniment i vigilància de marques nacionals i comunitàries