32,14,0,70,0
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,300,0,70,12,30,50,0,70,12,0,50,0,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5

Àrea de gestió tributària-fiscal-contable

 • Elaboració de comptabilitats.
 • Assessorament comptable i economicofinancer.
 • Gestió comptable i assessorament de franquícies.
 • Actualització de comptabilitats.
 • Elaboració d’estats financers.
 • Legalització de llibres comptables.
 • Confecció i dipòsit de comptes anuals, search balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i informe de gestió economicofinancer.
 • Assessorament i confecció d’impostos per a empreses i particulars.
 • Liquidacions d’impostos i gestió de l’IVA i de l’IRPF, Impost sobre el Patrimoni, Impost sobre Transmissions Patrimonials i Successions.
 • Models de declaració d’operacions intracomunitàries i intraestatals

 • Estudi i confecció de mòduls.
 • Informació sobre legislació i agenda fiscal.
 • Confecció de llibres de registres fiscals.
 • Representació fiscal en assistència a inspeccions fiscals.
 • Planificació i reestructuració tributària.
 • Revisió i avaluació de sistemes de control intern.
 • Disseny i implantació de sistemes de comptabilitat de gestió.
 • Avaluació de situació i contingències fiscals.
 • Anàlisi d’estratègia i política fiscal.
 • Assessorament per a la implantació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.